Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Elektrojirku.cz

 • Úvodní ustanovení
 • Sdělení před uzavřením smlouvy
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Cena zboží a platební podmínky
 • Odstoupení od kupní smlouvy
 • Přeprava a dodání zboží
 • Práva z vadného plnění
 • Další práva a povinnosti smluvních stran
 • Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 • Doručování
 • Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel Antonín Jirků - A.J.Elektro, IČ 12152145, DIČ CZ6209030883, se sídlem Otmarova 119/15, 674 01 Třebíč jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je jiná fyzická či právnická osoba jako kupující (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www. elektrojirku.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „web“).

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním v tomto smyslu jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Uvede-li Kupující v Objednávce své identifikační číslo (IČ, DIČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele (viz příloha) a která mohou být rozdílná od obsahu VOP pro spotřebitele.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6. Prodejní místo znamená oficiální provozovnu Prodávajícího (dále jen „provozovna“) která je na adrese Otmarova 119/15, 674 01 Třebíč.

1.7. Elektronická adresa Prodávajícího pro veškerou komunikaci týkající se doručování, obsahu a vyřizování plnění smluv s Kupujícími, příp. reklamací je elektrojirku@seznam.cz.

Komunikace probíhá v českém jazyce. Zpráva doručovaná elektronickou poštou je dále označena jako „e-mail“.

1.8. Definice základních pojmů

Objednávka - znamená Kupujícím vyplněný a odeslaný objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Potvrzení Objednávky - znamená sdělení zprávy Kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva

Osobní odběr - znamená, že předmět plnění si může Kupující vyzvednout v provozní době na provozovně Prodávajícího.

Přepravní služba, přepravce - znamená doručení plnění kupní smlouvy prostřednictvím společnosti, která je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

2.0 - smluvní závazky vzniklé na základě elektronické pošty z adresy Kupujícího a Prodávajícího mají právní povahu písemných dokumentů. Je s nimi takto nakládáno a jsou tedy plně závazné pro obě strany;

2.1 - náklady na prostředky komunikace na dálku si neúčtuje;

2.2 - požaduje úhradu kupní ceny Kupujícím před převzetím plnění od Prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

2.3 - neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

2.4 - ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

2.5 - v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží

a) ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu na jeden druh zboží,

b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,;

nebo

c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách webu.

2.6 - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;

e) o opravě, údržbě nebo instalaci provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2.7 - v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.8 - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.9 - v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně na adresu Prodávajícího, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.10. - a upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, jestliže tyto informace nebyly na přání spotřebitele následně písemně Prodávajícím potvrzeny.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a příp. nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

Bez zadání elektronické adresy Kupujícího není dokončení objednání a následné uzavření smlouvy umožněno.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Cena za dodávku je smluvní cenou a považuje se za dohodnutou teprve po tomto písemném potvrzení smluvního vztahu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit plnění případně zrušit objednávku celou nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží. V těchto případech bude vždy Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud nedojde k dohodě o dalším postupu a Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na Objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na Objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího.

3.11. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému a webu Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám a na vlastní účet.

3.11. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu požadovanou dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při doručení zboží kdy hotovost přebírá od zákazníka přepravce

b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 1521339389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“). Závazek je splacen včas dle čl. 4.4, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet Prodávajícího.

c) v hotovosti v provozovně Prodávajícího;

4.1.1. Platba za zboží dobírkou nebo v provozovně je zpoplatněna.

- dobírka částkou 35 Kč, dobírka na Slovensko 70 Kč

- platba a osobní odběr na prodejně částkou 50 Kč.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu pokud není dohodnuto jinak. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku nebo platby v provozovně je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě takové platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn dle čl. 4.4 okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Nestane-li se tak, Prodávající odstoupí od kupní smlouvy a Objednávku v celém rozsahu zruší.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze tyto vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.9 Pokud Kupující nesplní svůj závazek zaplatit a odebrat objednané zboží, má Prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář umístěný Prodávajícím na webu, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující zaslat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno zpět do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží nelze vracet na dobírku

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží v plné výši, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, i náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.0. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a taktéž i doklady které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a ihned s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace..

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Prodávající zajišťuje doručení zboží prostřednictvím dopravců po celé České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.

Dopravné se účtuje ke každé Objednávce pro daný způsob dodání, vždy jen jednou na Objednávce. Zahrnuje náklady spojené s výstupní kontrolou odesílaného zboží, balící materiál, pojištění zásilek proti poškození, ztrátě a jiným nenadálým událostem a případné vyřízení přepravních a jiných dokumentů.

Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následující tabulky:

Objednané zboží bude v tuzemsku zasláno Českou poštou nebo službou PPL, poštovné a balné hradí příjemce, a činí částku 150 Kč (ČP) nebo 160 Kč (PPL). Při objednávce nad 2500 Kč je dopravné a balné zdarma. V případě požadavku na zaslání zboží na Slovensko je použita služba PPL a částka činí 245 Kč

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí..

7.5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z provozu, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním zboží, stejně tak jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na škody tohoto druhu se nevztahuje právo reklamace.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Ze záruky jsou vyňaty také vady, které byly způsobeny nedodržením provozních předpisů, kolísáním napětí sítě, nepředvídatelnými vlivy chemické nebo galvanické povahy, nebo vlivem vyšší moci.

7.8. Za vadu není považováno a je vyloučeno ze záruky přirozené opotřebení zařízení či zboží, prasknutí a rozbití skla, plastické hmoty, plexiskla, nebo podobných citlivých materiálů.

Na světelné zdroje které jsou zahrnuty do ceny svítidla a jsou volně vyměnitelné se záruka nevztahuje. Výrobce je poskytuje zdarma na vyzkoušení výrobku. Toto ustanovení se nevztahuje na LED či jiná svítidla s pevně zabudovaným zdrojem. Zabudovaným zdrojem se myslí zdroj světla, který je pevnou součástí svítidla a není uživatelem volně vyměnitelný.

7.9. Porušení smlouvy vadným plněním

7.9.1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.9.2. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění svým rozsahem podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Lze-li vadu na zboží odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

- opravou věci;

- přiměřenou slevou z kupní ceny

nebo může případně odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se následně ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz výše.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.9.3. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující na své náklady Prodávajícímu zboží původně dodané včetně veškerého dodaného příslušenství.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího, je-li Prodávajícím vydán.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě, že si Kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v databázi Prodávajícího, může o "vymazání" z databáze zažádat elektronicky na elektronické adrese info@elektrojirku.cz kde musí uvést plné znění registrace kterou chce zrušit. . Pro následné objednávky však bude nutné zadat opět své osobní údaje jako nový kupující.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat písemně Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a na telefonní číslo kupujícího formou SMS zpráv a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou Kupujícím v Objednávce.

11.2. Prodávající používá pro doručování adresy uvedené v těchto VOP

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační řád

12.5. Platnost VOP

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od svého vydání do vydání aktualizace jejich znění. Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.elektrojirku.cz. Každá aktualizace rušící nebo upravující předchozí znění je označena datem svého vydání u místa vydání.

12.6. Kontaktní údaje Prodávajícího:

- adresa pro doručování Otmarova 119/15, 674 01 Třebíč,

- adresa elektronické pošty elektrojirku@seznam.cz,

- telefon +420 568 841 204 , +420 775090286

V Třebíči dne 29.1.2016

Antonín Jirků v.r.

Soubory ke stažení
Reklamační řád Eshop
Reklamační řád Eshop

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

E-mailový zpravodaj

Souhlasím se zasíláním obchodních nabídek

Potřebujete poradit? Zašlete nám vzkaz a my se vám ozveme.